Vzťah medzi výsledkami v disciplíne karate agility a výsledkami v disciplínach kata a kumite

V súčasnej praxi je predčasná špecializácia detí často vyskytujúcich sa problémom. Slovenský zväz karate preto v roku 2015 zaradil medzi súťažné disciplíny karate novú súťažnú disciplínu „karate agility.“ Obsahuje niekoľko na seba nadväzujúcich všeobecných pohybových činností v podobe dráhy, ktorú musia deti prejsť technicky za čo najkratší čas. Cieľom tejto štúdie je preukázať závislosť medzi všeobecnou motorickou výkonnosťou (agility) a špeciálnou motorickou výkonnosťou (karate) v mládežníckom karate.

Stiahnuť vo  • 

Vplyv výberu kata na úspešnosť v súťaži karate

V príspevku analyzujeme vplyv výberu kata a štýlu karate na úspešnosť v súťaži kata na 49. majstrovstvách Európy seniorov vo fínskom Tampere. Celkovo sme sledovali 182 zápasov kata, 29 pretekárok kata žien, 29 pretekárov kata mužov, ako aj kategórie družstiev žien (13) a mužov (11). Zistili sme tendenciu, že ženy preferujú viac štýl Shito ryu a muži Shotokan.

Stiahnuť vo  • 

Zaujímavé fakty z histórie olympizmu v Japonsku

Prinášame vám krátky článok o pôsobení Jigora Kana v olympijskom hnutí. Kano sa stal hlavným protagonistom olympizmu v Japonsku a veľkou mierou sa zaslúžil o propagáciu myšlienok olympizmu v Japonsku, rovnako ako sa významne podieľal na účasti športovcov z Japonska na Olympijských hrách.

Stiahnuť vo  • 

Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude.

Cieľom výskumu kolektívu autorov bolo overiť vplyv jednoročného tréningového cyklu výkonnostných džudistov na zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a aeróbnej kapacity. Výskumný súbor tvorili výkonnostní džudisti zaradení v reprezentačných zložkách Slovenskej republiky, zúčastňujúci sa medzinárodných a reprezentačných súťaží.

Stiahnuť vo  • 

Bránicové dýchanie

Správne dýchanie je základom pohybovej činnosti človeka a dýchanie bránicou je prirodzenou činnosťou pre deti, no dospelí mnoho krát zabúdajú na túto základnú činnosť. Karol Krejčí sa vo svojom článku venuje popisu a charakteristike bránicového dýchania a ponúka návod správneho nácviku tohto typu dýchania.

Stiahnuť vo  • 

Rozvíjanie didaktického myslenia v úpoloch

Rozvíjanie didaktického myslenia je možné aj pri zavádzaní nových metód a postupov, ktoré nie sú založené na doterajších poznatkoch, alebo metódach. Ich vznik je podmienený aktivitou trénera, pedagóga, ktorý sleduje javy v športe, alebo telesnej kultúre a snaží sa prispôsobiť svoju činnosť meniacim sa nárokom. Myslí sa tým zavádzanie nových cvikov, využívanie nových náradí a náčiní, vytváranie nových modelov, postupov a metód, ktoré doposiaľ neboli aplikované a mohli tým by pomôcť zmeniť proces motorického učenia. Rovnako je dôležitá spolupráca odborníkov a výmena názorov medzi jednotlivými trénermi, pedagógmi pôsobiacimi v oblasti telovýchovy a športu.

Stiahnuť vo  • 

Kiai

Bojový výkrik v úpoloch, ako koncentrácia sily, finálna technika, alebo maximálne vykonanie útoku je sprievodným prejavom pohybovej činnosti v úpoloch a hrá veľmi významnú úlohu rovnako v športovom, ako aj praktickom prevedení. Má mnoho aspektov a autor sa v článku pozerá na škálu aplikácie kiai, jeho využitie, pôvod, ale aj na význam samotného výkriku.

Stiahnuť vo  • 

Kondičné schopnosti v štruktúre limitujúcich ukazovateľov výkonu karatistov

Autori sa v príspevku snažia prispieť k objasneniu štruktúry limitujúcich faktorov športového výkonu v karate, z ktorých vybrali disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti dolných končatín na optické podnety a rýchlosť úderu seiken čoku cuki z hľadiska hierarchického usporiadania vybraných motorických faktorov prostredníctvom kvantifikovaného matematického modelu.

Stiahnuť vo  •