Zdenko Reguli
Aikidó - průvodce pro žáky i učitele

Vydavateľstvo: CAD Press
Rok 2002
ISBN 808-89-690-85

Abstrakt
Předkládaná kniha Zdenka Reguliho je jednou z mála - ne-li jedinou na trhu "budo literatury" - v takovém rozsahu a zaměření. Lze předpokládat, že oprávněně vzbudí nejen zájem u široké cvičící veřejnosti, ale po teoretické stránce může posloužit i jako studijní materiál začínajícím trenérům a cvičitelům. Kniha má jasné a logické členění. Je rozdělená na teoretickou, didakticko-teoretickou a didaktickou část, která je velmi vhodně doplňovaná názornými fotografiemi. V teoretické části nás autor obeznamuje se základními mezníky historie, etiky, myšlení, principů a komunikace.

Judo

        » Viac infomácií o publikácii

 Túto publikáciu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Martinus.

Matej Urík
Hajime - tréningový denník karatistu

Hajime - tréningový denník

Vydavateľstvo: SK Karate Kachi
Rok 2015
ISSN 2453-6377
Abstrakt
HAJIME je tréningový denník, pomocník a sprievodca mladého karatistu.

V knižnej publikácii autor podáva hravou, no zároveň edukatívnou a zaujímavou formou zobrazený denný tréningový postup športovca, kde si kreslí, značí a upravuje svoje tréningové úspechy.

        » Viac infomácií o publikácii

 Túto publikáciu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Martinus.

Miloš Štefanovský
Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska veku a úrovne trénovanosti

Vydavateľstvo: Bratislava, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport
Rok 2015
ISBN 978-80-89075-45-4
EAN 9788089075454

Abstrakt
Vedecká monografia je určená študentom špecializácie džudo na Fakultách telesnej výchovy a športu, pracovníkom diagnostických centier, širšej odborno-vedeckej úpolovej komunite, trénerom, ako aj samotným športovcom. Domnievame sa, že obohatí súčasnú, našu veľmi skromnú ponuku vedeckej literatúry na Slovensku v oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti džudistov rôzneho veku a výkonnosti. Monografia je súhrným dielom mnohých vlastných výskumov a testovaní, výskumných projektov, na ktorých som participoval, alebo som sa zúčastnil ako vedúci školiteľ bakalárskych a diplomových prác.

Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska
veku a úrovne trénovanosti

        » Viac infomácií o publikácii

 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Katedra gymnastiky

Pavelka Radim, Jaroslav Stich
Multimediální učebnice bojových sportů

Multimediální učebnice bojových sportů

Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu
2014
ISBN 978-80-87647-10-3

Charakteristika
Učební opora vznikla v roce 2014 na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za podpory Fondu rozvoje vysokých škol (projekt 1454/2013/B5/d). Hlavním autorem je PhDr. Radim Pavelka, Ph.D. Dále na projektu spolupracoval Mgr. Jaroslav Stich. Učebnice je určena nejen pro studenty FTVS oboru TVS, kteří si v rámci studia prochází předmětem úpoly, didaktika úpolů a příslušně zvolenými specializacemi, ale i pro širokou veřejnost, která se zajímá o bojové sporty.

        » Viac infomácií o publikácii

 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Miloš Štefanovský, Marián Vanderka, Iľja Číž, Tomáš Mihálik, Martin Beneš
Judo

Vydavateľstvo: ICM AGENCY, Bratislava
Rok 2012
ISBN 978-80-89257-55-3
EAN 9788089257553

Abstrakt
Džudo je v súčasnosti dynamický úpolový šport, ktorý má svoje pevné miesto v programe hier letnej olympiády od roku 1964. Od času, kedy boli v džude vytvorené pravidlá súťaženia, začali ľudia vnímať džudo aj ako športový výkon. Dnes, najmä vdaka vedeckým prístupom vieme, že tento výkon je pomerne zložitý a je tvorený viacerými faktormi.

Judo

        » Viac infomácií o publikácii

 Túto publikáciu si môžete zakúpiť v kníhkupectve Martinus.

Vít Michal - Reguli Zdenko
Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu

Masarykova univerzita Brno
2010
ISSN 1802-128X

Abstrakt
Prvá multimediálna učebnica je zameraná na didaktiku úpolových športov aikidó, džudó a karate pre školskú i mimoškolskú telesnú výchovu. V prehľadnej podobe je v nej prezentované a vysvetlené základné učivo úpolových športov v rozsahu odpovedajúcemu Rámcovým vzdelávacím programom.

        » Viac infomácií o publikácii

 Publikáciu nájdete na http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/js10/upoly/web/index.html

Štefanovský Miloš
Džudo I, Teória a didaktika

FTVŠ UK Bratislava, Katedra gymnastiky
2009
ISBN -

Abstrakt
Predstavujeme Vám najnovšiu publikáciu zaoberajúcu sa teóriou a didaktikou džuda z pera pedagóga bratislavskej Fakulty telesnej výchovy a športu Miloša Štefanovského. Publikácia je vhodným študijným materiálom pre študentov FTVŠ UK, pre trénerov džuda pri zvyšovaní kvalifikačných stupňov, no svoje si v nej určite nájdu aj pretekári džuda.

Teoria a didaktika upolov

        » Viac infomácií o publikácii

 Pre informácie týkajúce sa zakúpenia publikácie kontaktujte p. Miloša Štefanovského

Reguli Zdenko
Combative activities

Combative activities

Combative Activities
Zdenko Reguli
Paido, edice pedagogické literatury
2004
ISBN 80-7315-095-6

Abstrakt
Publikácia v anglickom jazyku poskytuje základný prehľad a charakteristiku úpolových aktivít a ich delenie. Opiera sa o predchádzajúce výskumy autora a predkladá sumár poznatkov spracovaný v deviatich kapitolách, ktoré sú doplnené o prekladový slovník úpolových termínov a výrazov.

 Pre informácie týkajúce sa zakúpenia publikácie kontaktujte p. Zdenka Reguliho

Ďurech Miroslav - Mlsna Boris - Cuperka Fedor - Májovský Vladimír - Ogurčák Ladislav
Úpoly

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
1993
ISBN 80-223-0500-6

Abstrakt
Vysokoškolské skiptá autorského kolektívu ponúkajú syntetizujúci prehľad úpolov v siedmych prehľadne členených kapitolách. Publikácia Úpoly predstavuje aj dnes základ teoretických poznatkov z teórie a didaktiky úpolov, o ktorú sa opierajú mnohé dnešné práce a publikácie.

Upoly

 Publikáciu je možné zapožičať v knižnici FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 9

Bartík Pavol
Úpolové cvičenia a hry na 1.stupni základnej školy

Upolove cvicenia a hry na 1.stupni ZS

PF UMB Banská Bystrica
1999
ISBN 80-8055-285-1

Abstrakt
Potreba skvalitnenia prípravy študentov a tiež vyučujúcich vyplýva z inovovaných učebných osnov telesnej výchovy pre 1.stupeň základnej školy z roku 1995. Z toho dôvodu sa v tom čase autor rozhodol pre realizáciu výskumu v oblasti využitia úpolových cvičení v telesnej výchove detí mladšieho školského veku. Výsledky výskumu prezentuje v publikácii.

 Pre informácie týkajúce sa tejto publikácie kontaktujte p. Pavla Bartíka

Bartík Pavol
Úpoly na 2.stupni základnej školy

Úpoly na 2.stupni Základnej školy (monografia)
Pavol Bartík
KTVŠ PF UMB Banská Bystrica
2006
ISBN 80-8083-332-X

Abstrakt
Monografia prezentuje výsledky výskumu v ktorom autor zisťoval úroveň vyučovania úpolov na 2. stupni ZŠ, názory a postoje vyučujúcich a žiakov k úpolom a ich využívaniu v rámci hodín telesnej výchovy. Autor tiež zisťoval vplyv úpolov na dynamiku zmien v úrovni telesnej zdatnosti žiakov a podiel úpolov na usmerňovaní agresivity žiakov 2.stupňa ZŠ. Súčasťou monografie je aj návrh vyučovania džuda v rámci tematického celku úpoly na 2.stupni ZŠ v jednotlivých ročníkoch.

Upoly na 2.stupni ZS (monografia)

        » Viac infomácií o publikácii

 Pre informácie týkajúce sa tejto publikácie kontaktujte p. Pavla Bartíka

Ďurech Miroslav
Spoločné základy úpolov

Spolocne zaklady upolov

Spoločné základy úpolov
Miroslav Ďurech
Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Bratislava
2003
ISBN 80-88901-72-3

Abstrakt
Jedna zo základných publikácií o úpoloch od Miroslava Ďurecha, ktorá vymedzuje základné pojmy a kategórie v oblasti úpolov, charakterizuje ich spoločné základy zjednocujúcim pohľadom zrozumiteľným rovnako pre laika ako aj odborníka. Spoločné základy úpolov nadväzujú na predchádzajúce tituly Miroslava Ďurecha venované oblasti úpolov.

 Publikáciu je možné zakúpiť v skriptárni FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 9

Reguli Zdenko
Aikido - terminologický slovník

Fakulta telesnej výchovy a športu, UK Bratislava
2000
ISBN 80-223-1500-1

Abstrakt
Publikácia je rozdelená do dvoch častí - textovej a slovnej. Textová časť je doplnkom slovnej časti a zaoberá sa prameňmi aikido, jeho cieľmi a významom. Jednotlivé heslá sú stručne objasnené podľa ich významu pre aikido. Slovník nenahrádza učebnicu aikido, ale jeho snahou je aspoň čiastočne ju suplovať.

Aikido - terminologicky slovnik

 Pre informácie týkajúce sa zakúpenia publikácie kontaktujte p. Zdenka Reguliho

Zemková Erika - Longa Ján - Sližik Miroslav - Miklovič Peter - Dzurenková Dagmar - Gazdíková Soňa
Teória a didaktika karate

Teoria a didaktika karate

Teória a didaktika karate
Erika Zemková, Peter Miklovič, Dagmar Dzurenková, Soňa Gazdíková, Ján Longa, Miroslav Sližik
Univerzita Komenského Bratislava
2006
ISBN 80-223-2041-2

Abstrakt
Ako v úvode publikácie píše recenzent Doc.PhDr. Miroslav Ďurech, autori si dali veľmi náročnú úlohu spracovať teóriu a didaktiku karate, kde chcú podať optimalizujúci pohľad na súhrn poznatkov, ktoré študentom, trénerom i ostatným záujemcom ozrejmujú problematiku teórie a didaktiky karate. Publikácia je prehľadne rozdelená do siedmych hlavných podkapitol, medzi ktorými nechýbajú kapitoly o športovej príprave v karate, diagnostike trénovanosti karatistov, systéme súťaží v karate a iné.

 Publikáciu je možné zakúpiť v skriptárni FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 9

Reguli Zdenko - Ďurech Miroslav - Vít Michal - Bartík Pavol
Teorie a didaktika úpolů v školní tělesné výchově

Teorie a didaktika úpolů v školní tělesné výchově
Zdenko Reguli, Miroslav Ďurech, Michal Vít, Pavol Bartík
Fakulta Sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno
2007
ISBN 978-80-210-4318-3

Abstrakt
Cieľom publikácie Teorie a didaktika úpolů v školní tělesné výchově je rozšíriť teóriu kinantropológie o nové poznatky z teórie a didaktiky úpolov v školskej telesnej výchove. Nové poznatky prezentované v knihe môžu byť učiteľmi telesnej výchovy bezprostredne prenesené do škôl na jednotlivých stupňoch vzdelávania.

Teorie a didaktika upolu v skolni telesne vychove

 Pre informácie týkajúce sa zakúpenia publikácie kontaktujte p. Zdenka Reguliho

Bartík Pavol - Sližik Miroslav - Reguli Zdenko
Teória a didaktika úpolov a bojových umení

Teoria a didaktika upolov

Pedagogická fakulta UMB Banská Bystrica
2007
ISBN 978-80-8083-477-7

Abstrakt
Teória a didaktika úpolov a bojových umení je publikácia, ktorá vznikla spoluprácou autorského kolektívu zloženého zo zástupcov Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici a Fakulty sportovních studií Masarykovej univerzity v Brne. Prezentuje pohľad autorov na úpoly a bojové umenia predovšetkým v kontexte školskej telesnej výchovy.Je dolpnená o vlastné výskumné sledovania autorov a obsahuje konkrétne metodické postupy a návody ako vyučovať úpoly na základných a stredných školách.

 Pre informácie týkajúce sa zakúpenia publikácie kontaktujte p. Miroslava Sližika

Ďurech Miroslav
Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK

Fakulta telesnej výchovy a športu UK Bratislava
Národné športové centrum
2008
ISBN 978-80-89197-87-3

Abstrakt
Publikácia Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK je prierezom histórie a súčasnosti vyučovania úpolov na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Ponúka obsiahly prehľad vývoja úpolov na tejto univerzite, ako aj históriu úpolových aktivít na našom území. Široko koncipované zameranie publikácie poskytuje sumár záverečných prác z úpolovej problematiky na všetkých stupňoch vydelávania na FTVŠ, sumár učiteľov úpolov a absolventov štúdia na FTVŠ UK zaoberajúcich sa úpolovou problematikou.

Upoly v obsahu studia FTVS UK BA

 Publikáciu je možné zakúpiť v skriptárni FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm.gen. L.Svobodu 9