Štefanovský Miloš
Džudo I, Teória a didaktika

Miloš Štefanovský
stefanovsky@fsport.uniba.sk
FTVŠ UK Bratislava, Katedra gymnastiky
Rok uverejnenia: 2009

Táto publikácia je vhodným študijným materiálom pre študentov FTVŠ UK bakalárskeho štúdia v študijnom programe trénerstvo špecializácia džudo, pre trénerov džuda pri zvyšovaní kvalifikačných stupňov v rozsahu I - IV, no svoje si v nej určite nájdu aj pretekári džuda.

Hlavným motívom pre vznik tejto publikácie sa stal nedostatok odbornej literatúry z oblasti teórie a didaktiky džuda, ktorý u nás pretrváva od roku 1989. Materiál, ktorý obsahuje je v prvom rade súhrnom poznatkov a vedomostí, ktoré som čerpal a v súčasnosti naďalej čerpám od učiteľov, kolegov a odborníkov, ktorý sa vo väčšej či menšej miere zaoberajú problematikou úpolov a džuda. Menovite spomeniem bez špecifického poradia: Doc. PhDr. Miroslav Ďurech, CSc., Mgr. Ivan Plaštiak, PhD., Mgr. Miroslava Jánošíková, prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD., Doc. PhDr. Elena Strešková, PhD. a ďalší.

Týmto im chcem vysloviť veľkú vďaku za ich odborné poznatky a skúsenosti, ktoré mi poskytli pri písaní tejto knihy.

Druhým významným pramenom poznatkov z oblasti teórie a didaktiky džuda sa stali domáce a zahraničné publikácie z USA, Kanady, Francúzska, Ruska, Estónska, Škótska, Nemecka, Česka a Poľska. Teória a didaktika džuda I je aj zhrnutím mojich doterajších pretekárskych a trénerských skúseností nadobudnutých na Slovensku a v zahraničí, pri rôznych súťažiach, sústredeniach, seminároch a školeniach. Inšpiráciu som hľadal u trénerov z praxe, ktorí ma v minulosti viedli, alebo trénerov, s ktorými v súčasnosti spolupracujem. Aj im patrí moja vďaka.

  Miloš Štefanovský
Tel. číslo: 0915 774 995
stefanovsky@fsport.uniba.sk

Obsah publikácie
  1. CHARAKTERISTIKA DŽUDA
      1.1 Zaradenie džuda v systéme úpolov
      1.2 Systematika džuda

  2. ETAPY VÝVOJA DŽUDA
      2.1 Vývoj džuda vo svete
      2.1 Vývoj džuda u nás

  3. ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA V DŽUDE
      3.1 Charakteristika športového výkonu a výkonnosti v džude
      3.2 Štruktúra športového výkonu v džude
      3.3 Športový tréning v džude
      3.4 Projekt (program) športového tréningu v džude

  4. ZLOŽKY ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU V DŽUDE
      4.1 Kondičná príprava v džude
      4.2 Technická príprava v džude
        4.2.1 Uplatnenie biomechanických princípov v džude
      4.3 Taktická príprava v džude
      4.4 Psychologická príprava v džude
        4.4.1 Modelovaný tréning v džude

  5. STAVBA ŠPORTOVÉHO TRÉNINGU V DŽUDE
      5.1 Etapy športovej prípravy v džude
      5.2 Tréningové cykly v džude

  6. ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA DETÍ A MLÁDEŽE V DŽUDE
      6.1 Osobitosti športovej prípravy detí a mládeže v džude
      6.2 Výber talentov pre džudo
      6.3 Príklady tréningov džuda pre detí a mládež

  7. OSOBITOSTI ŠPORTOVEJ PRÍPRAVY ŽIEN V DŽUDE

  8. DIAGNOSTIKA TRÉNOVANOSTI DŽUDISTOV

  9. ÚRAZOVÁ ZÁBRANA A PRVÁ POMOC PRI DŽUDE

  10. PRÁVNE PREDPOKLADY A HRANICE POUŽITIA DŽUDA V SEBAOBRANE A NUTNEJ OBRANE