Miloš Štefanovský
Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska veku a úrovne trénovanosti

Fyziologické, motorické a somatické charakteristiky džudistov z hľadiska
veku a úrovne trénovanosti

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra gymnastiky
2015
ISBN 978-80-89075-45-4
EAN 9788089075454

Predhovor autora

Trénovanosť je prejavom výkonovej kapacity tréningom rozvinutých systémov organizmu športovca, zdravia, funkčného stavu organizmu, telesnej úrovne a technicko-taktickej pripravenosti športovca na podávanie súťažných výkonov.

Poznanie úrovne trénovanosti športovcov je východiskovým kritériom racionálneho plánovania a optimalizácie tréningového procesu v každom športe. Zmeny stavov úrovne trénovanosti môžu signalizovať trénerovi a samotnému športovcovi pozitívne, alebo negatívne vplyvy tréningového zaťaženia. Na objektívne zisťovanie úrovne trénovanosti džudistov nám slúži diagnostika, ktorá sa v športovej praxi zameriava na funčkné, motorické, somatické, zdravotné, psychické, technické a ďalšie parametre, či faktory z ktorých sa športový výknon v džude skladá. Poznatky z diagnostiky úrovne trénovanosti môžu byť tiež uplatnené pri výbere talentovaných jedincov pre šport a do reprezentačných výberov, ako aj pri prevencii pred úrazmi a preťažovaním športovca.

Predložená vedecká monografia prezentuje naše vlastné výskumy a poznatky z oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti slovenských džudistov za obdobie uplynulých 10 rokov. Konkrétne sa zameriava na fyziologické, motorické a somatické charakteristiky v štruktúre športového výkonu džuda. Porovnáva úroveň trénovanosti slovenských a zahraničných džudistov rôznej výkonnosti a veku.

Je určená študentom špecializácie džudo na Fakultách telesnej výchovy a športu, pracovníkom diagnostických centier, širšej odborno-vedeckej úpolovej komunite, trénerom, ako aj samotným športovcom. Domnievame sa, že obohatí súčasnú, našu veľmi skromnú ponuku vedeckej literatúry na Slovensku v oblasti diagnostikovania úrovne trénovanosti džudistov rôzneho veku a výkonnosti. Monografia je súhrným dielom mnohých vlastných výskumov a testovaní, výskumných projektov, na ktorých som participoval, alebo som sa zúčastnil ako vedúci školiteľ bakalárskych a diplomových prác. Testovania a merania džudistov prebiehali v terénnych podmienkach, na viacerých pracoviskách Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského, alebo v spolupráci s Národným športovým centrom, Judo klubom Slávia STU Bratislava, Slovenským zväzom džudo a reprezentačným trénerom Jozefom Krnáčom.

   Publikáciu vo formáte PDF si môžete stiahnuť tu!