Bartík Pavol
Úpoly na 2.stupni základnej školy

Úpoly na 2. stupni základnej školy

Bartík, Pavol. Úpoly na 2. stupni základnej školy. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006. 136 s. ISBN 80-8083-332-X

Docent Pavol Bartík je předním slovenským odborníkem zabývajícím se použitím úpolů ve školní tělesné výchově. Monografie Úpoly na 2. stupni základnej školy logicky navazuje na předešlou práci autora Úpolové cvičenia a hry na 1. stupni základnej školy (1999).

Předkládaná monografie se zabývá zjištěním současného stavu výuky úpolů na 2. stupni vybraných základních škol, zjišťuje názory a postoje vyučujících a žáků na úpolová cvičení, jejich zájem o tato cvičení. Dále pomocí pedagogického experimentu poukazuje na pozitivní vliv úpolů na rozvoj tělesné zdatnosti žáků a usměrňování jejich agresivity. Ukazuje se, že úpoly mohou poskytnout žákům 2. stupně základních škol nejenom podněty k motorickému zdokonalování, ale i podněty k rozvoji psychických vlastností.

V předvýzkumu bylo porovnáním výpovědí učitelů a žáků ze 14 základních škol zjištěno, že jenom na 3 školách je podle vyučujících dostatečná úroveň zařazování úpolů do školní tělesné výchovy. Učitelé sebekriticky uvedli, že jejich vzdělání v úpolech není dostatečné. Současně však uvedli, že nemají velký zájem o jejich doplnění prostřednictvím seminářů, specializovaných kurzů a podobně. Autor nechává tento paradox na posouzení čitatelem. Otevírá a poskytuje tak podnět k širší odborné diskusi.

Výsledky práce potvrzují, že zájem žáků o úpolová cvičení je větší než jim jejich učitelé umožňují. Zájem o úpolová cvičení je jen o málo nižší u děvčat, než u chlapců. Za negativní považují některé vlastnosti, plynoucí z jejich bojového charakteru. Naopak za pozitivní považují možnost prožitku pozitivních emocí u cvičení.

Autor monografie použil metodu pedagogického experimentu k zjištění vlivu úpolových cvičení na tělesný a psychický rozvoj žáků základních škol. Ověřili se dřívější poznatky, že úpolová cvičení pozitivně ovlivňují tělesnou zdatnost u dětí staršího školního věku, a to výrazněji u děvčat. Jako specifické úpolové podněty byly použity cvičení z úpolového sportu džůdó, které je charakteristické hody v postoji a drženími a pákami v boji na zemi.

Významné poznatky přineslo i vyhodnocení CPQ-testu podle Portera a Cattella. Autor monografie P. Bartík doporučuje, aby se úpolům ve školní tělesné výchově věnovalo víc prostoru pro jejich vliv na zdravou agresivitu, sebeprosazování, průbojnost, jako komponenty klíčových dovedností. Důležitý je zde, jak se zdá vztah zvýšené úrovně zdravé agresivity, sebeprosazování a schopností sebeovládání a sebedisciplíny. Výzkum dokazuje, že úpolová cvičení pod odborným vedením ve školní tělesné výchově nezvyšují úroveň agresivity, ale usměrňují její projevy do společensky přijatelných situací, kde se žáci řídí přísnými sportovními pravidly.

Předkládaná publikace otevírá možnosti pro další sledování vlivu různých úpolových sportů zejména na psychický rozvoj dětí. Některé úpolové sporty, zvláště ty, které dávají důraz na dodržování etických principů, tak mohou mít vliv na rozvoj jiných psychických vlastností.

P. Bartík na základě provedeného pedagogického experimentu i vlastních dlouholetých zkušeností předkládá ve čtvrté kapitole návrh výuky džúdó v rámci tématického celku úpoly na 2. stupni základní školy.

Bartíkova monografie Úpoly na 2. stupni základnej školy je výrazným příspěvkem k rozvoji teorie a didaktiky úpolů ve školní tělesné výchově. Přibližuje nové, dosud nepublikované poznatky a její závěry jsou aplikovatelné i v jiných školních systémech.