Štefanovský Miloš - Číž Ilia - Poliak Matej - Lopata Peter - Lengvarský Lukáš - Pelikánová Janka
Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude.

Abstrakt

Cieľom výskumu kolektívu autorov bolo overiť vplyv jednoročného tréningového cyklu výkonnostných džudistov na zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a aeróbnej kapacity. Výskumný súbor tvorili výkonnostní džudisti zaradení v reprezentačných zložkách Slovenskej republiky, zúčastňujúci sa medzinárodných a reprezentačných súťaží. Priemerný vek súboru bol 17,81 ±1,92 rokov, telesná výška 178,5 ±5,64 cm a telesná hmotnosť 73,84 ±7,21 kg. Džudisti trénovali celoročne dvojfázovo a počet tréningových jednotiek v týždni bol 8. Súbor sme podrobili testovaniu, ktoré bolo rozdelené na dva po sebe idúce dni. Prvý deň probandi podstúpili a) meranie telesného tuku, b) test maximálneho silového výkonu pri tlaku a príťahu činky v ľahu na lavičke, c) testovanie maximálnej spotreby kyslíka na bežiacom páse. Druhý deň sme testovali: d) maximálny výkon, priemerný výkon a index únavy pri Wingate teste a džudistickú trénovanosť sme zisťovali e) špeciálnym džudo fitness testom. Na spracovanie výskumných údajov sme použili neparametrický Wilcoxonov T-test a vecnú výzamnosť sme vyjadrili pomocou Cohenoveho d.

Významné zlepšenie výkonov sme zaznamenali v nasledovných parametroch: maximálny silový výkon v tlaku činky na lavičke, maximálny silový výkon pri príťahu činky k lavičke, anaeróbna kapacita a anaeróbny výkon pri Wingate teste.

V ostatných parametroch (množstvo podkožného tuku, maximálna spotreba kyslíka, počet hodov a SJFT index) sme po jednoročnom tréningovom cykle nezistili významné zmeny. Džudo tréning v súčinnosti s posilňovaním a atletickou prípravou významne ovplyvnili štyri testované parameter. Špeciálna úroveň trénovanosti sa v SJFT teste po roku prekvapivo nezmenila.

Kľúčové slová: džudo, trénovanosť, anaeróbny výkon, anaeróbna kapacita, percento podkožného tuku, maximálna spotreba kyslíka

Celý článok nájdete v prílohe ako PDF súbor.

 Stiahnuť vo
 ŠTEFANOVSKÝ, M.- ČÍŽ, I.- POLIAK, M.- LOPATA, P.- LENGVARSKÝ, L.- PELIKÁNOVÁ, J. 2016. Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude. In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. Bratislava: FTVŠ UK. 2016. s. 56-72. ISBN: 978-80-89257-73-7