Číž Ilja
Využitie cvičení bosu v úpoloch

Aj napriek tomu, že džudo a ostatné úpolové športy zaraďujeme medzi športy dynamické nie je zaradenie statických polôh a výdrží do tréningu ničím výnimočné, ba práve naopak izometrický tréning podporuje nárast a využitie maximálnej sily v meniacich sa podmienkach zápasu. Udržanie si tej správnej a stabilnej polohy predurčuje možnosť technicky správneho vykonania predvádzanej techniky, a to tak útočnej ako aj obrannej.

Meniace sa podmienky podobné ako pri zápase môžeme simulovať použitím rôznych balančných pomôcok: BOSU, veľká lopta /fitbal/, balance roller /valec/, OVERball, plná lopta /medicinball/, balance disk a rôzne balančné podložky.

BOSU je jednou z nich a keďže je ho možné využívať obojstranne vzniká široké spektrum cvičení, ktoré je možné využiť pri nácviku a tréningu stability najmä trupu. Zaťažované svaly sú najmä priame brušné svaly, šikmé brušné svaly, medzirebrové svalstvo, vzpriamovače trupu, medzilopatkové svaly, svaly plecného pletenca a v neposlednom rade svaly dolných a horných končatín. Svaly sú pre udržanie rovnováhy a stability nútené k rýchlejšej komunikácii a spolupráci, čo v zápase môže znamenať dlhšie zotrvanie v stabilnej polohe ale rýchlejšie znovuobnovenie stabilnej polohy tela.

Keďže sa zaťaženie v priebehu zápasu mení, väčšinou nie je symetrické, je tomu nutné prispôsobiť aj tréning, všetky cvičenia je možné vykonávať striedavo ľavou a pravou pažou alebo nohou, čím sa pohybom ťažiska približujeme "zápasovým" podmienkam, teda pôsobeniu súpera a jeho snahe o porušenie našej stability.

Kombináciou pomôcok je možné vytvoriť nové - zložitejšie a náročnejšie tréningové podmienky, čím vzniká predpoklad lepšej kondičnej pripravenosti športovca.

Pre ilustráciu prinášam niekoľko cvičení s možnosťou využitia spomínaných pomôcok.


Vzpor ležmo na pružnej strane BOSU - obojnožne, jednonožne


Kľuk ležmo na pružnej strane BOSU - obojnožne, jednonožne


Vzpor ležmo na pružnej strane BOSU a FITBALLE- obojnožne, jednonožne


Kľuk ležmo na pružnej strane BOSU a FITBALLE - obojnožne, jednonožne


Vzpor ležmo na pevnej strane BOSU - obojnožne, pre zvýšenie obtiažnosti môžeme pridať FITBALL alebo cvičiť striedavo jednou nohou


Vzpor ležmo na valci a FITBALLE - obojnožne, pre zvýšenie obtiažnosti možné vykonávať striedavo jednou nohou


Vzpor ležmo na OVERBALLOCH


Vzpor ležmo na FITBALLOCH


Vzpor ležmo s nerovnakou výškou opory na BOSU a OVERBALLE - obojnožne, pre zvýšenie obtiažnosti možné vykonávať striedavo jednou nohou


Vzpor ležmo s nerovnakou výškou opory na BOSU a ťažkej lopte - obojnožne, pre zvýšenie obtiažnosti možné vykonávať striedavo jednou nohou

Literatúra
http://www.bosufitness.com/training-philosophy
http://www.bosufitness.com/what-is-bosu
http://exercise.about.com/cs/exercisegear/a/bosu.htm

 Stiahnuť vo
 ČÍŽ, I. 2008. Využitie cvičení bosu v úpoloch. In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. Bratislava: NŠC & FTVŠ UK. 2008. s. 135-138. ISBN: 978-80-89197-92-7